CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý I - 2024
26-04-2024
Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý I năm 2024
26-04-2024
Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Quý I năm 2024
26-04-2024
Báo cáo tài chính Công ty mẹ 2023 đã kiểm toán
27-02-2024
Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính 2023
27-02-2024
Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã kiểm toán
27-02-2024
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV - 2023
31-12-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV - 2023
31-12-2023
Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý IV - 2023
31-12-2023
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý III/2023
27-10-2023
Thong ke