CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
20-04-2024
Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT
20-04-2024
Tờ trình của HĐQT bầu bổ sung thành viên của HĐQT
20-04-2024
Tờ trình của Hội đồng quản trị - ĐHĐCĐ thường niên 2024
20-04-2024
Báo cáo tài chính đã kiểm toán
20-04-2024
Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty
20-04-2024
Báo cáo của HĐQT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
20-04-2024
Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
20-04-2024
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
20-04-2024
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
20-04-2024
Thong ke