CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
20-03-2024
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên Sudico 2024
20-03-2024
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
26-02-2024
Báo cáo Tài chính Hợp nhất 2023
26-02-2024
Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
26-02-2024
Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
26-02-2024
Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ SUDICO
26-02-2024
Tờ trình của Hội đồng Quản trị Công ty tại ĐHĐCĐ 2024
26-02-2024
Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty
26-02-2024
Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty
26-02-2024
Thong ke