CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
20-07-2022
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
20-07-2022
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
20-07-2022
Báo cáo Tài chính năm 2021
20-07-2022
Báo cáo Hội đồng quản trị
20-07-2022
Báo cáo Ban kiểm soát
20-07-2022
Bầu bổ sung Thanh viên Hội đồng quản trị
20-07-2022
Tờ trình Hội đồng quản trị
20-07-2022
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
20-07-2022
Thong ke